Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(206) Deltaprogramma - 3

11-03-2015

Op 1 december 2014 werd in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het Deltaprogramma, een verzameling voorstellen en maatregelen, die Nederland tot 2050 moeten beschermen tegen het water.

Door ondergetekende werd de vraag gesteld of een verlegging van de waterkering om Industrieterrein Oosteind heen nu wel bespreekbaar zou zijn. (Dat was het 20 jaar geleden niet. Het hoogst haalbare was toen een verlegging van de waterkering naar de Ketelweg. Bij een eerstvolgende verhoging van die waterkering zou dit mega problemen opleveren voor de bedrijven). Het antwoord van dhr. De Vries van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu was hoopgevend: het gebied moet als geheel bekeken worden, maar er moet rekening gehouden worden met lokale belangen door te kiezen voor regionaal maatwerk met gebiedsgerichte pilots (nieuwe technieken uitproberen).

Burgemeester B. van Hemmen van Sliedrecht legde uit wat het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) inhoudt. Het MIRT start in 2015 een onderzoek voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A. en V.).

In het verleden was in enkele A.en V. gemeenten veel weerstand tegen de dijkverzwaringsplannen. Hij noemde Sliedrecht, maar in Papendrecht was het verzet minstens even groot. De overheid zou nu voor een andere werkwijze moeten kiezen maar tegelijkertijd daadkrachtig en oplossingsgericht bezig moeten zijn. In het Deltaprogramma wordt gemeenten geadviseerd in een vroeg stadium in actie te komen en invulling te geven aan drie onderdelen: 1. communicatie met de bewoners; 2. plannen voor herontwikkeling van woonwijken of bedrijfsterreinen combineren met de dijkverzwaringsplannen; 3. De lokale (op water gerichte) bedrijven betrekken bij de planvorming en gebruik maken van hun kennis. Het onderzoek duurt van 2015 tot en met 2017, de nadruk ligt op de zuidelijke Alblasserwaard, de gemeenten dus die gelegen zijn aan de Noord en Merwede. . Voor de besluitvorming wordt zeven jaar uitgetrokken. 

Burgemeester Van Hemmen schetste ook hoe met name jongeren zijn verleerd hoe om te gaan met water. Zij zouden bij dreigende overstroming – in plaats van de zolder op te gaan - met de auto vluchten via de Rijksweg. Kansloos, zoals op de foto uit 1953 te zien is. Zijn opoe woonde in een dijkhuis en had zeil of kokosmatten in het onderhuis, zodat de schade bij wateroverlast beperkt was. Tegenwoordig hebben mensen in hun onder NAP gelegen woonruimten de meest dure voorzieningen en massief houten vloeren. Beide heb je niks meer aan als die ruimten meters onder water komen te staan. (wordt vervolgd).

Foto: Als het water komt, heeft vluchten via de Rijksweg (die onder de Witte Brug ligt)  geen enkele zin, zoals deze foto uit 1953 laat zien. De onder NAP gelegen Rijksweg zal opnieuw compleet onder water komen te staan.

Terug naar overzicht

Nieuws

Herdenking Lancaster Popeye Crash.

21-07-2022

Op 21 juli hebben we de crash van de Lancaster Popeye (21.07.1944) herdacht, zoals we iede... Lees meer

Tentoonstelling 100 jaar VV Papendrecht

16-07-2022

Op zaterdag 16 juli - twee jaar later dan de bedoeling was vanwege Covid – kon de tentoons... Lees meer

LINTJE VOOR THEO VIVEEN

19-05-2022

’t Is al weer een paar weken geleden, maar we zijn nog net zo trots op onze Theo Viveen, d... Lees meer

Fotobank